Remont w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w budynku Collegium Universum oraz w budynku Dom Studenta nr 4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w budynku Collegium Universum oraz w budynku Dom Studenta nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w budynku Collegium Universum oraz w budynku Dom Studenta nr 4. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania (oferty częściowe): Zadanie nr 1 - Remont w budynku Collegium Universum położonym przy ul. Chodźki 1 w Lublinie, Zadanie nr 2 - Remont w budynku Dom Studenta Nr 4 położonym przy ul. Chodźki 13B w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. 4.2. Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4.3. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorach umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ dla zadania nr 1 oraz Załącznik nr 5a do SIWZ dla zadania nr 2). 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ dla zadania nr 1, oraz Załącznik nr 5a do SIWZ dla zadania nr 2. 6. W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte dwie odrębne umowy, każda obejmująca odrębne zadanie (część).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną