Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6A w Lublinie – Etap I – zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego V

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6A w Lublinie – Etap I – zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane: 1.1. roboty remontowe i wykończeniowe sanitariatów, 1.2. roboty wykończeniowe w pomieszczeniach piwnic związane z prowadzeniem instalacji, 2. Roboty sanitarne: 2.1. instalacja wodociągowa: 1) roboty demontażowe, 2) montaż instalacji wodnej, 3) próby i izolacje, 4) montaż armatury wypływowej, 2.2. instalacja kanalizacji sanitarnej: 1) roboty montażowe, 2) montaż instalacji kanalizacyjnej, 3) montaż urządzeń odpływowych, 2.3. montaż instalacji wentylacji, 2.4. roboty towarzyszące związane z wyposażeniem sanitariatów, 3. Roboty elektryczne: 3.1. montaż tablicy Tep – parter, 3.2. montaż tablicy TEIp – piętro, 3.3. wykonanie wlz-tów zasilających tablice Tep - parter i TEIp - piętro, 3.4. wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia – oświetlenie podstawowe i awaryjne, 3.5. wykonanie instalacji gniazd wtykowych (zasilanie suszarek), 3.6. wykonanie zasilania wentylatorów, 3.7. wykonanie uziemienia roboczego z podłączeniem do tablic zasilających wlz-ty, 3.8. instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 3.9. demontaż instalacji w remontowanych pomieszczeniach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną