Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka
 • Telefon/fax: tel. 81 710 28 21 , fax. 81 710 28 65
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum na Majdanku
  Droga Męczenników Majdanka 67
  20-325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 28 21, fax. 81 710 28 65
  REGON: 27609600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.majdanek.eu/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachów trzech baraków oznaczonych numerami 12, 43 i 52, położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) dla baraku nr 12: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) uszczelnienie połączenia połaci i naświetla, d) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu e) montaż instalacji piorunochronnej; 2) dla baraku nr 43: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu, d) montaż instalacji piorunochronnej; 3) dla baraku nr 52: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) demontaż starych warstw papy na naświetlach, d) obicie naświetli płytą OSB, e) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu, f) montaż instalacji piorunochronnej. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w wyszczególnionej w nim dokumentacji. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym: Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Roboty budowlane będą wykonywane na terenie, który podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy okres gwarancji jest krótszy niż 5 lat, to okres rękojmi wynosi nie mniej niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną