Remont dachu na budynku mieszkalno - magazynowym oraz utwardzenie terenu placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach przy ul. Wilczyńskiego 7 z podziałem na części

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-012 Lublin, Szczerbowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48815351320 , fax. +48815325934
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  Szczerbowskiego 6
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815351320, fax. +48815325934
  REGON: 431029398
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kmpsplublin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu na budynku mieszkalno - magazynowym oraz utwardzenie terenu placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach przy ul. Wilczyńskiego 7 z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachu na budynku mieszkalno - magazynowym oraz utwardzenie terenu placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach przy ul. Wilczyńskiego 7. 2. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Część 1 – pod nazwą: „Remont dachu na budynku mieszkalno – magazynowym JRG w Bełżycach”. 2) Część 2 – pod nazwą: „Utwardzenie terenu placu JRG w Bełżycach”. 3. Zakres robót w zakresie poszczególnych części obejmuje w szczególności: Część 1: a) Roboty ciesielskie, b) Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 2) Część 2 - Roboty remontowe i renowacyjne, 4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres dla każdej z części został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ (w tym oddzielnie dla poszczególnych części odpowiednio w załącznikach Nr 1.1 i Nr 1.2) stanowiącym dokumentację opisującą przedmiot zamówienia, w skład której wchodzą: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); - Przedmiary robót. Długość okresu gwarancji jakości – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną