Remont budynków nr 40, 41 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków nr 40, 41 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont budynków nr 40, 41 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie. Zakres robót obejmuje: - roboty demontażowe, - wymiana bram garażowych, - wymiana obróbek dekarskich, - oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowych, - reperacja i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, - remont instalacji elektrycznej i odgromowej, - remont instalacji wentylacyjnej. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dalej: „STWiOR” wraz z rysunkami - stanowiące załączniki do SIWZ – zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, 2) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną