Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 2 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim) w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja”

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/lubelskie.kas.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 2 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim) w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 2 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim) w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja” związanej z realizacją przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie warunkami zawartymi w niniejszej „SIWZ”. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, oznaczone nazwą „Zadanie” i cyframi arabskimi od 1 do 2: Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski 3. Szczegółowy zakres termomodernizacji w/w budynków określa projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) i dokumentacja stanowiąca załączniki nr 1.1 – 1.2 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną