Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p. poż i radiatora, obsługę szatni ogólnej i szatni studenckiej oraz obsługę stanowiska dyspozytora

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali
 • Telefon/fax: tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. prof. Antoniego Gębali 6
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usdlublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p. poż i radiatora, obsługę szatni ogólnej i szatni studenckiej oraz obsługę stanowiska dyspozytora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: • Wykonywanie usługi ochrony obiektu, osób, dóbr Szpitala powierzonych ochronie. • Ochrona, prowadzenie, obsługa szatni ogólnej i szatni dla studentów • Monitorowanie centrali p.poz i radiatora, systemu kamer • Nagrywanie obrazu z monitoringu znajdującego się w UszD w Lublinie wyłącznie do celów dla których zostały zebrane • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgłoszeń dotyczących funkcjonowania infrastruktury Szpitala. • Deponowanie i wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń, osobom upoważnionym oraz prowadzenie rejestru wydawanych/przyjmowanych kluczy wg. obowiązującego zarządzenia i wytycznych Zamawiającego • Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego a także dla ochranianego obiektu. • Realizacja obowiązujących w Szpitalu ustaw, rozporządzeń, wytycznych, standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej określonych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwych organów, instytucji oraz zarządzeń Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, oraz na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną