Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego oprogramowania antywirusowego

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  Okopowa 2a
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
  REGON: 00000035900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.po.gov.pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego oprogramowania antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa innego równoważnego oprogramowania antywirusowego. 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji), posiadanego przez Zamawiającego lub dostarczenie licencji innego równoważnego oprogramowania antywirusowego, na okres 1 roku umożliwiającej korzystanie z tego oprogramowania na 257 stanowiskach komputerowych, 2) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym oprogramowaniem, w tym instrukcji obsługi oraz potwierdzającej uprawnienia do korzystania z licencji na to oprogramowanie, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, 3) dostarczenie plików instalacyjnych oprogramowania (lub wskazanie miejsca, gdzie pliki te się znajdują). 2.3. Dokumentacja i pliki (lub informacje o miejscu gdzie się znajdują), o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) oraz licencje uprawniające do korzystania z oprogramowania zostaną przez Wykonawcę przekazane drogą elektroniczną w sposób określony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 2.4. Rozwiązania równoważne. Opis minimalnych funkcjonalności oprogramowania równoważnego zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać przedmiotową równoważność odpowiednią dokumentacją - złożoną wraz z ofertą. Dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie wymagane w załączniku Nr 1 informacje. Nie dopuszcza się oświadczenia własnego wykonawcy o spełnieniu kryteriów równoważności (za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca jest jednocześnie producentem lub odpowiednio umocowanym do tego rodzaju czynności przedstawicielem producenta). Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy oferującego produkt równoważny do przeprowadzenia prezentacji produktu na etapie oceny i badania ofert w celu zweryfikowania jego równoważności wg ustalonych w załączniku Nr 1 kryteriów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (nie krótszym niż 3 robocze) do siedziby zamawiającego oferowanego oprogramowania w sposób umożliwiający jego instalację w celach weryfikacji wszystkich cech równoważności oprogramowania. Wykonawca jednocześnie przekaże zamawiającemu dokumenty uprawniające go do czasowej instalacji prezentowanego oprogramowania na sprzęcie zamawiającego. Brak dostarczenia oprogramowania równoważnego w terminie wyznaczonym, lub niespełnianie przez oprogramowanie wymagań równoważności lub brak dostarczenia dokumentacji uprawniającej zamawiającego do czasowej instalacji oprogramowania równoważnego w celu przeprowadzenia weryfikacji równoważności – stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego równoważnego rozwiązania systemu antywirusowego pod warunkiem: a) dostarczenia nowych licencji nowego oprogramowania zgodnie z ilościami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie określone w załączniku Nr 1 minimalne wymagania równoważności b) dostarczenia instrukcji konfiguracji serwera aktualizacji w ramach zasobów Zamawiającego, c) dostarczenia instrukcji instalacji oprogramowania na serwerze aktualizacji, d) dostarczenia instrukcji konfiguracji oprogramowania, e) dostarczenia instrukcji generowania pakietów instalacyjnych na stacje robocze użytkowników końcowych, f) dostarczenia dokumentacji eksploatacyjnej obejmującej instrukcje związane z administracją i eksploatacją rozwiązania, procedury awaryjne i testowe, g) dostarczenia instrukcji instalacji pakietów na stacjach roboczych przez użytkowników, h) przeszkolenia pięciu administratorów Zamawiającego najpóźniej w dniu dostarczenia kluczy licencyjnych do Oprogramowania. Szkolenie musi spełniać następujące wymagania: - być przeprowadzone przez certyfikowanego trenera oferowanego oprogramowania, - obejmować zakresem: konfigurowanie i administrowanie od strony klienta, konfigurowanie i administrowanie od strony konsoli zarządzającej oprogramowaniem - odbyć się w siedzibie Zamawiającego, - zakończyć wystawieniem certyfikatu dla uczestników. 2.5. Szczegółowy sposób realizacji dostawy zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy). 2.6. Zamawiający przekaże na prośbę Wykonawcy informacje o posiadanych licencjach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną