Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania stanowiącegoZałącznik nr 2 do SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje w szczególności : 2.1. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu wraz z załącznikami zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2-2.4 do SIWZ, w tym: a) wykonania pełno branżowego projektu budowlanego ; b) wykonania pełno branżowego projektu wykonawczego ; c) wykonania uzgodnienia ZUD w RZI planu przebiegu sieci i przyłączy - PZT ; d) wykonania uzgodnienia dokumentacji w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie; e) wykonania uzgodnienia dokumentacji w ZDiM w Lublinie; f) wykonanie uzgodnienia dokumentacji w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie; g) wykonanie uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż.; h) wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskania zgody na pobór wody ze studni głębinowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie i) uzyskanie zgody od właścicieli gruntów sąsiednich / miejskich w przypadku prowadzenia sieci do wpięcia w kolektor miejski ( m.in. ZDiM Lublin ); j) uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na powyższe prace; k) opracowanie zestawienia kosztów zadania we wszystkich branżach. l) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; m) sporządzenia przedmiarów robót budowlanych; n) sporządzenia kosztorysów inwestorskich robót budowlanych; o) sporządzenie informacji BIOZ; p) sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji; q) pełnienie nadzoru autorskiego, r) opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej – ilość oraz rozszerzenia dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 s) Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w Dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną