„Przebudowa i modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Lublinie”.

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Lublinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynków 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Lublinie: a) remont toalet oraz przeniesienie i zabudowa szafy rack punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej wraz z wykonaniem kontroli dostępu w budynku oficyny 9A, b) remont toalet w budynku głównym - II piętro, ul Spokojna 9, c) zabudowa szafy rack punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej na I piętrze w budynku głównym, ul. Spokojna 9 wraz z wykonaniem kontroli dostępu, d) zabudowa szafy rack punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej na II piętrze w budynku głównym, ul. Spokojna 9 wraz z wykonaniem kontroli dostępu, e) cyklinowanie, lakierowanie oraz malowanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze budynku przy ul. Spokojnej 9, f) wymiana drzwi wewnętrznych w pokoju biurowym – I piętro, ul. Spokojna 9. 3.2 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. 3.3 Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały, produkty i urządzenia opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, produkty i urządzenia do wykonania robót budowlanych, prac i dostaw spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.” Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 3.4 Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Łukaszem Kubaniakiem, tel. 81 528-66-09 adres e-mail: l.kubaniak@powiat.lublin.pl Uwaga: 1. Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa (projekt wielobranżowy oraz STWiOR) stanowi część szerszego wielobranżowego projektu dotyczącego realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń oraz remont placu przed kompleksem budynków Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 9a i 9b”. Niniejsze zadanie obejmuje nieco węższy zakres robót niż przewiduje projekt. W ramach przedsięwzięcia nie będzie wykonywany remont Wydziału Komunikacji – Prawa Jazdy (budynek B), sali konferencyjnej (budynek główny), remont placu oraz wszystkie prace zewnętrzne. Prace w zakresie instalacji teleinformatycznej zostały wykonane w ramach odrębnego zamówienia. 2. Wykonanie elektronicznej kontroli dostępu w niniejszym zadaniu obejmuje rozbudowę istniejącego u Zamawiającego systemu kontroli dostępu Roger RACS 5. Kontrolą dostępu (KD) zostaną objęte trzy punkty dystrybucyjne sieci komputerowej PD2, PD3 i PD4, przy czym zakres robót obejmuje jedynie dostawę podzespołów, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu bez konieczności doprowadzania do każdego punktu przewodu UUTP kat. 5 stanowiącej magistralę systemu KD. Do w/w punktów dystrybucyjnych zostały przy realizacji innego zadania doprowadzone przewody U/UTP kat. 5 4x2x0,5 mm (magistrala RS485). Załączony do dokumentacji przedmiar robót obejmuje szerszy zakres robót, ponieważ realizacja całego projektu została podzielona na etapy. Część prac została już wykonana, dlatego przy szacowaniu oferty na podstawie przedmiaru należy uwzględnić tylko pozycje działu 3 kontrola dostępu od pozycji 12 d.3 do 21 d.3, przy założeniu zmniejszonej ilości jednostkowych. W związku z wykonaniem w innym postępowaniu kontroli dostępu w dwóch punktach (GPDS oraz PD5) wartości jednostkowe z przedmiaru robót powinny zostać pomniejszone o zrealizowane punkty kontroli, a tym samym w pozycjach od 12 d.3 do 21 d.3 wartości jednostkowe będą kształtować się następująco: Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 3 Kontrola dostępu 12 d.3 KNR AL-01 0114-03 Montaż obudowy 3 szt. szt. 3,000 RAZEM 3,000 13 d.3 KNR AL-01 0112-06 Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W zasilacz APSAAT4 230/13,8/5 3 szt. szt. 3,000 RAZEM 3,000 14 d.3 KNR AL-010302-02 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych 3 szt. szt. 3,000 RAZEM 3,000 15 d.3 KNR AL-010109-01 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 3 szt. szt. 3,000 RAZEM 3,000 16 d.3 KNR AL-010301-02 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia przycisk KDH-EXIT 1010 3 szt. szt. 3,000 RAZEM 3,000 17 d.3 KNR AL-010201-01 Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni czujka magnetyczna TANE50BR 5 szt. szt. 5,000 RAZEM 5,000 18 d.3 KNR AL-010304-01 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard elektrozaczep KDA-STRIKE 12RN 5 szt. szt. 5,000 RAZEM 5,000 19 d.3 KNR AL-010301-03 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą czytnik MCT 12-M 5 szt. szt. 5,000 RAZEM 5,000 20 d.3 KNR AL-010306-01 Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 5 szt. szt. 5,000 RAZEM 5,000 21 d.3 KNR AL-010307-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod 5 szt. szt. 5,000 RAZEM 5,000 W przedmiarze robót występuje pewna nieścisłość wymagająca doprecyzowania, w pozycji 14 zapis „kontroler (sterownik) należy rozumieć jako ekspander MCX2D. W przedmiarze robót w sekcji dotyczącej kontroli dostępu pojawił się błąd w zapisie „Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni czujka magnetyczna TANE50BR” należy rozumieć tę pozycję jako czujnik magnetyczny (kontaktron) otwarcia drzwi. 3. Przed wykonaniem prac wykończeniowych Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z zamawiającym. 3.5 CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne, 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 – Roboty murarskie, 45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45320000-6 – Roboty izolacyjne, 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian, 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie, 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne. 4. Termin wykonania zamówienia: nie krótszy niż 80 dni i nie dłuższy niż 100 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną