Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  <br />1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: <br />2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków swoim zakresem obejmuje: <br />-wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m z lokalnymi przewężeniami do 1,25m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawędzi jezdni na podbudowie cementowo-piaskowej i podsypce łącznej grubości 18cm, o łącznej powierzchni ok. 999m2, <br />-wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej i podsypce łącznej grubości 18cm i z kruszywa gr. 15cm, o łącznej powierzchni ok. 116m2, <br />-przebrukowanie (regulacja wysokościowa „do góry”) nawierzchni istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej około 21m2, <br />- ustawienie krawężników wraz z uszczelnieniem asfaltem lanym wzdłuż drogi powiatowej łącznie około 778m, <br />- ustawienie obrzeży betonowych około 667m, <br />- ustawienie palisady betonowej ok. 78m <br />-odtworzenie rowów otwartych przydrożnych, <br />-wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami z rur PP śr. 40cm - długości łącznej ok.18m, <br />-oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów betonowych oraz przedłużenie przepustów betonowych pod drogą powiatową o szerokość chodnika, <br />-wykonanie odwodnienia krawężnikowego, <br />-umocnienie skarp i poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, <br />-umocnienie skarp i dna rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi o łącznej powierzchni około 318m2, <br />- ustawienie balustrad U-11 około 108m, <br />-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, <br />3. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. <br />4. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną