Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF - drugi przetarg

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF - drugi przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest część pierwsza zamówienia określonego jako przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF. Na pozostałe dwie części zamówienie zostało już udzielone. Część pierwsza zamówienia - „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy”- Zadanie inwestycyjne nr 1 (zatoki autobusowe, perony z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej i kanał teletechniczny) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - budowę zatok autobusowych (dwie zatoki w ciągu drogi krajowej nr 82 z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8cm, o łącznej powierzchni około 173m2), - budowę nowych ciągów pieszych i peronów z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm, o łącznej powierzchni około 331m2, - wykonanie rowu krytego w ciągu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82 z rur PP SN 8 i śr. 60 cm - dł. około 35m, - wykonanie rowów odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 82 w dowiązaniu do istniejących rowów, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - około 1893m2, - budowę teletechnicznego kanału technologicznego zlokalizowanego pomiędzy projektowanym do odtworzenia rowem a granicą projektowanego pasa drogowego drogi krajowej, składający się z jednej rury RHDPEp 125/7, trzech rur RHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 40+7x10/8, długość trasy ok. 351m, (w tym przewiertem pod drogą 2x24m) oraz czterech studni kablowych, - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. Powierzchnie zaznaczone na pomarańczowo należą do części pierwszej zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną