Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy fartuchów chirurgicznych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali
 • Telefon/fax: tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. prof. Antoniego Gębali 6
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uszd.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy fartuchów chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Fartuchy chirurgiczne sterylne standardowe – ilość: 14 600 szt. Zadanie 2 – Fartuchy chirurgiczne sterylne wzmocnione – ilość: 2 400 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną