PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia gruntu zajętego w związku z realizacją zadania pn.” Budowa opaski bezpieczeństwa po lewej stronie jezdni drogi powiatowej nr 2107L w miejscowości Kliny na odcinku długości ok. 830 m”. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości w ramach zadania pn. „Budowa opaski bezpieczeństwa po lewej stronie jezdni drogi powiatowej nr 2107L w miejscowości Kliny na odcinku długości ok. 830 m”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm), celem: 1) wydzielenia gruntu zajętego pod chodnik, dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kliny gm. Głusk, oznaczonych jako działki nr: 2/4 o pow. 3,80 ha, 2/6 o pow. 3,80 ha, 18/2 o pow. 2,06 ha, 21/4 o pow. 0,30 ha, 52/2 o pow. 0,12 ha, 60/4 o pow. 0,46 ha, 63/4 o pow. 1,97 ha, 67/3 o pow. 0,08 ha, 67/5 o pow. 0,09 ha, 81/4 o pow. 0,0248 ha, 81/6 o pow. 2,2718 ha, 87/2 o pow. 0,65 ha, 93/2 o pow. 1,80 ha, 96/6 o pow. 0,08 ha; 2) wydzielenia gruntu przeznaczonego pod budowę chodnika nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kliny gm. Głusk, oznaczonych jako działki nr: 36/4 o pow. 0,4100 ha i 273/1 o pow. 0,2458 ha. Podział ma na celu wydzielenie gruntu w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z realizacją w/w inwestycji. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I a) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b) zebranie i analizę materiałów źródłowych; c) badanie księgi wieczystej; d) opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości niezbędnego do uzyskania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału poszczególnych nieruchomości e) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; f) ustalenie użytku („dr”) dla wydzielanej części nieruchomości; g) wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowych działek w oparciu o uzyskane postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości; h) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowych (dla każdej nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych, lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000) i zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Etap II - wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. Uwaga: Przed przystąpieniem do czynności geodezyjnych, mających na celu sporządzenie przedmiotowego podziału, należy przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym. 4. Termin wykonania zamówienia. Etap I - nie krótszy niż 60 dni i nie dłuższy niż 150 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Etap II – 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, że decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną