Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” Działanie 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Telefon/fax: tel. 815 374 655 , fax. 815 374 624
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100
  20-718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 374 655, fax. 815 374 624
  REGON: 43101894000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” Działanie 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” Działanie 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności je realizacji w szczególności ze sprawdzonymi przez inspektorów projektami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę, 2) Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 4) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 5) Przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu, 6) Zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 7) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, 8) Potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad, usterek, niedoróbek przez wykonawcę robót, 9) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie 10) Sprawowanie kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót ze sprawdzonymi przez inspektorów projektami budowlanymi i wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 11) Pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność w tym wniosku o płatność końcową, 12) Pozyskanie niezbędnych informacji do monitoringu i sprawozdawczości zgodnych z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, 13) Pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji w ramach rozliczania i prognozy wydatków oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych zgodnych z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, 14) Sprawdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych lub innych dokumentów o charakterze techniczno - finansowym wynikających z umowy na roboty budowlane; 15) Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu jednego z przedstawicieli Wykonawcy w trakcie realizacji Inwestycji oraz na wezwanie Zamawiającego lub Kierownika budowy, 16) sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy oraz właściwych inspektorów nadzoru potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie 17) Przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania, 18) Wykonanie końcowego rozliczenia budowy, 19) Współpraca z Zamawiającym mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 20) sprawne zarządzanie inwestycją w sposób umożliwiający: a) kontrolę i rejestrację postępu robót, b) kontrolę finansowania, c) rejestrację zmian. 21) Ocena użytych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych: a) nadzorowanie badań materiałów budowlanych b) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, c) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót, d) zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm; e) zlecanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości, f) w przypadku użycia przez wykonawcę robót budowlanych materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, wykonawca robót winien uzyskać pisemną zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 22) Kontrola robót: 1) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót, 2) monitorowania realizacji zawartej umowy i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu, 3) żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 4) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 5) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 6) dokonywania obmiaru wykonanych robót, 7) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 23) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i innych dokumentów, które zostaną ustalone w umowie na roboty budowlane i dokonywanie w nich wpisów. 24) Przedłożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu informacji o zmianie zgłoszonego wcześniej personelu po stronie wykonawcy robót. 25) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru. 26) Zgłaszanie potrzeby wykonania badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót. 27) Udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania. 28) Współdziałanie w razie potrzeby z autorem dokumentacji projektowej w tym uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego. 29) Organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od wykonawcy robót, a w szczególności: 1. sprawdzenia gotowości do odbioru, 2. przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych, 3. przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, 30) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót. 31) Kontrola inwentaryzacji powykonawczej robót. 32) Prowadzenie bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia. 33) Kontrolowanie prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót. 34) Sprawdzanie faktur częściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 7 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych. 35) Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania. 36) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 37) Zachowania wymagań ochrony środowiska. 38) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji. 39) Zachowanie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian. 40) Przedstawienie Zamawiającemu i pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich robót dodatkowych i zamiennych. 41) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót. 42) Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 43) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy. 44) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich. 45) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu. 46) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji. 47) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 48) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 49) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest: a) zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz podróży lokalnych, b) zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną, c) zapewnić urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania czynności np. komputery, drukarka, telefony, materiały biurowe, odzież ochronna niezbędna podczas inspekcji placu budowy itd. 50) Działanie w imieniu Zamawiającego w okresie umownej odpowiedzialności Wykonawców (Wykonawcy) Inwestycji za wady i usterki inwestycji w najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonanie Inwestycji, w tym egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców (Wykonawcę) Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu po okresie gwarancji (rękojmi) zgodnie z umowami (umową) na realizację Inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną