Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2001 r.

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2001 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2001 r. obejmujące: 1) uzyskanie podkładów mapowych w skali określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), 2) opracowanie projektu zmiany planu wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3) opracowanie prognozy środowiskowej do projektu zmiany planu, 4) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, 5) opracowanie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeśli wymagać tego będą przepisy odrębne, 6) prowadzenie procedury planistycznej: a) przygotowanie obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do opracowania zmiany planu i o wyłożeniu projektu zmiany planu, b) przygotowanie wystąpień o uzgodnienia i opinie do projektu zmiany planu, c) analiza wniosków i uwag składanych do zmiany planu oraz przygotowanie propozycji odpowiedzi dla składających wnioski i uwagi, d) udział w dyskusji publicznej i ewentualnych innych konsultacjach społecznych nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie zmiany planu, e) udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy Wólka oraz sesji Rady Gminy Wólka – prezentacja projektu zmiany planu przed jego uchwaleniem, prezentacja rozstrzygnięcia wniosków i uwag wraz uzasadnieniem. 7) przygotowanie dokumentacji planistycznej w 2 egz. (oryginał + kopia) oraz elektronicznie – rysunki planu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej (format dowolny) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z MPZP, z zachowaniem skali – po 2 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna) 8) edycja końcowa zmiany planu – przekazanie tekstu zmiany planu i rysunku zmiany planu w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w dwóch formatach edytowalnym – z rozszerzeniem dowolnego dostępnego edytora tekstu (pożądany format *.doc lub *.docx) i w formacie *zipx. 9) przekazanie końcowej wersji prognozy środowiskowej i finansowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (dowolny format). 10) przygotowanie i przekazanie danych / informacji niezbędnych przy sporządzaniu sprawozdania GUS o symbolu zestawu danych PZP-1. Zakres zmian obejmuje teren Gminy Wólka (powierzchnia gminy ok. 72km2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną