Na usługę opracowania: I. dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku II. dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 81 46 01 241, , fax. 81 46 01 241
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Lublinie
  Krakowskie Przedmieście 43
  20-076 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 46 01 241, , fax. 81 46 01 241
  REGON: 32295600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.so.gov.pl, https://ezamowienia.ms.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na usługę opracowania: I. dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku II. dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania: I. dokumentacji dla remontu budynku w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Kraśniku; II. dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: Zadanie nr I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku w Kraśniku, ul. Lubelskiej 81 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do SIWZ. Zadanie nr II obejmuje dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych realizowanych na jej podstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną