Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów zabezpieczeń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz we wzorze umowy – stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zakres zadań wskazany w STWiORB obejmuje w szczególności: - modernizację systemu kontroli dostępu, wymianę stolarki drzwiowej; - modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV; - montaż wraz z uruchomieniem szlabanu przy wjeździe na teren obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną