Modernizacja przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilczopole Kolonia

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilczopole Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z budową bieżni ze skocznią w dal, budowie toru przeszkód oraz wymianą ogrodzenia działki. Zakres robót obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu : • boisko trawiaste o wymiarach całkowitych 51x100m (wraz ze strefą bezpieczną), • bieżna o nawierzchni poliuretanowej 2,44m x 100 m, • piaskownica do skoku w dal o wymiarach 8,5x4,84 m, • tor przeszkód o powierzchni 166,4 m2 (6,5x25,6 m) z elementami do ćwiczeń, • ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej (drut gr. min. 3mm) z bramami wjazdowymi i furtkami, • piłkochwyty wys. 6m z bramą wjazdową ( słupy stalowe z profilu zamkniętego min.80x80, siatka polipropylenowa gr. 5 mm, oczko 80x80mm), • elementy małej architektury: trybuny, bramki, wiaty dla zawodników, ławki, kosze na śmieci, • trawnik oraz fragmenty chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm. Nie projektuje się na boisku żadnej infrastruktury technicznej. Odwodnienie będzie odbywało się przez wykonanie odpowiednich spadków terenu na tereny zielone znajdujące się na działce przez zastosowanie warstw odsączających z piasku pod podbudową bieżni, toru przeszkód oraz wykonanie odwodnienia z gotowych elementów betonowych i niewielkiego pogłębienia (do 30 cm) istniejącego na działce rowu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren budowy należy zabezpieczyć, wykarczować krzaki, zdjąć warstwę humusu, wykonać niwelację terenu, zdemontować istniejące ogrodzenie. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym zadaniem opisuje projekt budowlany, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną