Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn. Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Kolonii Pliszczyn na działce gminnej o numerze nr 915. Odcinek przeznaczony do modernizacji wynosi 280 mb. Jest to droga gminna klasy L. Droga na odcinku od km 0+000 do km 0+280 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m. Droga ma przebieg regularny, nie wymagający korekty w planie sytuacyjnym. W ciągu drogi usytuowane są zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia jezdni – 1120,0 m2, Długość modernizowanego odcinka drogi – 280 m, Szerokość projektowanej nawierzchni drogi – 4,0 m Szerokość projektowanej nawierzchni drogi – 4,0 m Zakres robót obejmie odcinek od km 0+000,00 do km 0+280. Na odcinku 36 mb należy skorygować (odwrócić) spadek poprzeczny drogi na połowie szerokości jezdni. Konstrukcja jezdni: Po oczyszczeniu podbudowy bitumicznej, projektuje się ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni celem nadania właściwych spadków poprzecznych oraz warstwy ścieralnej. Pobocza z kruszywa mineralnego łamanego. 3.2. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. Ewentualny destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni należy przekazać zamawiającemu. 3.3. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. 3.4. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną