Dostawy mięsa i jego przetrworów

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-482 Lublin, ul. Południowa
 • Telefon/fax: tel. 81 71 04 400 , fax. 81 74 45 715
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 71 04 400, fax. 81 74 45 715
  REGON: 59044400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i jego przetrworów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i jego przetworów: Część I: CPV-15100000-9 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE 1) ŁOPATKA WIEPRZOWA B/ K - 3 000 kg netto (ilość szacunkowa) 2) SŁONINA BEZ SKÓRY, gat. I – 300 kg netto (ilość szacunkowa) 3) MIĘSO DROBIOWE GULASZOWE – 3 000 kg netto (ilość szacunkowa) 4) MIĘSO WOŁOWE GULASZOWE CHUDE – 350 kg (ilość szacunkowa) 5) FLAKI WOŁOWE MROŻONE, SUCHE, CIĘTE – 200 kg netto (ilość szacunkowa) 6) SERCA WIEPRZOWE – 2600 kg netto (ilość szacunkowa) 7) FILET PIERSI Z KURCZAKA – 350 kg netto (ilość szacunkowa) Część II: CPV-15131130-5 WĘDLINY 1) BOCZEK WĘDZONY BEZ ŻEBEREK - 550 kg netto (ilość szacunkowa) 2) KIEŁBASA ZWYCZAJNA – 5 200 kg netto (ilość szacunkowa) 3) KIEŁBASA MORTADELA – 5 200 kg netto (ilość szacunkowa) 4) KIEŁBASA PARÓWKOWA – 5 200 kg (ilość szacunkowa) 5) KIEŁBASA KRAKOWSKA PARZONA – 650 kg netto (ilość szacunkowa) 6) KIEŁBASA SZYNKOWA – 650 kg netto (ilość szacunkowa) 7) KIEŁBASA MYŚLIWSKA – 240 kg netto (ilość szacunkowa) 8) SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA – 750 kg (ilość szacunkowa) 9) PRZYSMAK ŚNIADANIOWY – 5 200 kg netto (ilość szacunkowa) 10) PIECZEŃ RZYMSKA – 3 000 kg netto (ilość szacunkowa) 11) SALCESON OZORKOWY – 3 200 kg (ilość szacunkowa) 12) PASZTETOWA WIEPRZOWA – 5 200 kg (ilość szacunkowa) 13) KIEŁBASA BIAŁA (PARZONA) – 250 kg (ilość szacunkowa) Część III: CPV-15131135-0 WĘDLINY DROBIOWE 1) SZYNKA DROBIOWA - 650 kg netto (ilość szacunkowa) 2) MIELONKA DROBIOWA – 2 000 kg netto (ilość szacunkowa) 3) SERDELKI DROBIOWE – 2 000 kg netto (ilość szacunkowa) 4) MORTADELA DROBIOWA – 2 000 kg (ilość szacunkowa) 5) POLĘDWICA DROBIOWA – 650 kg (ilość szacunkowa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dostawy będą realizowane codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 ÷ 14:00, w ilościach określonych przez zamawiającego, po uprzednim telefonicznym, faksowym lub e-mailowym zgłoszeniu. 3. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi wykonawca. Zobowiązuje się wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych, sposób ich pakownia, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych – z zastrzeżeniem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa – powodowały obniżenie ponoszonych przez zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów. 4. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w pojemnikach plastikowych (materiał opakowania dopuszczony do kontaktu z żywnością), zamkniętych pokrywą. Do każdego pojemnika musi być dołączona etykieta zawierająca następujące dane: - nazwę produktu, - termin przydatności do spożycia, - nazwę dostawcy – producenta, adres, - warunki przechowywania, - oznaczenie partii produkcyjnej, oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z: 1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn.zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną