Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2020 – 2022.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2020 – 2022.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2020 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił: 3.4.1. dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B oraz załącznikami nr 2A, 2B i 2C (uchwały Senatu UP w Lublinie) do SIWZ, 3.4.2 Koszt opakowania, załadunku i rozładunku i wniesienia do uprzednio wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego jak również koszt ubezpieczenia, gwarancji jakości, koszt transportu przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy, do których Wykonawca będzie zobowiązany ponosić Wykonawca, wkalkulowując je w cenę przedmiotu zamówienia. W trakcie dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zapewni pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu ręcznego. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika Działu Organizacji Studiów za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę, 3.4.3. 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 3.4.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszej niż 12 m-cy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy, 3.4.5.Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, z użyciem odpowiedniej jakości materiałów. Materiały nie mogą zawierać obszarów niewybarwionych, zaplamień, błędów spowodowanych wadami papieru oraz innych błędów drukarskich, poszczególne elementy graficzne muszą być dobrze spasowane i wybarwione, kolory intensywne. Materiały muszą być trwałe, nie mogą ulegać zniszczeniu przy rozłożeniu materiałów. 3.4.6. Niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, zaś w w drugim i trzecim roku obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w zakresie niezrealizowanej usługi o roczny wskaźnik inflacji towarów i usług publikowany w Dzienniku Urzędowym GUS za rok poprzedni. 3.4.7. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa studiów podyplomowych są dokumentami publicznymi kategorii drugiej zgodnie z ustawą o dokumentach publicznych art. 5 ust. 3 (Dz. U. 2019, poz. 53) w związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany spełniać wymagania wynikające z ustawy o dokumentach publicznych w szczególności postanowienia art. 19 ust. 1-3 (Dz. U. 2019, poz. 53), które dotyczą wymagań wobec osób zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych, wymagania techniczne i organizacyjne wobec podmiotów wytwarzających blankiety dokumentów publicznych tj: 1/ przy wytwarzaniu blankietów zatrudnia się osoby, które nie były skazane za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i bezpieczeństwu powszechnemu. Osoba zatrudniona składa oświadczenie o niekaralności w tym zakresie. 2/ zapewnia bezpieczeństwo dokumentacji technicznej, 3/ zabezpiecza przechowywane materiały i inne elementy używane do wytwarzania blankietów dokumentów publicznych przed dostępem osób nieuprawnionych i utratą, 4/ zabezpiecza pomieszczenia, w których są wytwarzane i przechowywane blankiety dokumentów publicznych, 5/ wydaje wytworzone blankiety dokumentów publicznych osobom uprawnionym, 6/ zabezpiecza transport materiałów i innych elementów używanych do wytwarzania blankietów dokumentów publicznych przed dostępem osób nieuprawnionych i utratą, 7/ prowadzi ewidencję pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych, 8/ szkoli pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych w zakresie wymagań związanych z bezpieczeństwem tych blankietów. 3.4.8. Wykonawca w formularzu „Oferta Wykonawcy” złoży oświadczenie potwierdzające opracowanie wewnętrznych zasad bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej stosowanie tych zasad. 3.4.9. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8,00 do 14,00, w terminie do 15 dni roboczych, licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia. Dostawy przedmiotu umowy następować będą w co najmniej trzech dostawach głównych lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba, w następujących terminach: a/ pierwsza dostawa do dnia 31.01.2020 r., b/ druga dostawa do dnia 31.01.2021 r., c/ trzecia dostawa do dnia 31.01.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199740-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną