Dostawa zestawu do monitoringu – rejestratory, monitory i dyski twarde HDD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do monitoringu – rejestratory, monitory i dyski twarde HDD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu do monitoringu – rejestratory, monitory i dyski twarde HDD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”. 2.2 Zakres zamówienia obejmuje: Dostawa zestawu do monitoringu: 1. rejestrator hybrydowy 16 kanałowy – 2 sztuki 2. monitor 43” do rejestratora – 2 sztuki 3. dysk wewnętrzny HDD 6 TB do rejestratora – 4 sztuki 4. uchwyt do monitora – 2 sztuki 5. kable HDMI do rejestratora – 2 sztuki 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy ww. dokument stanowić będzie załącznik do umowy. 2.4 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32333100-7 – rejestratory obrazu wideo 32323500-8 – urządzenia do nadzoru wideo 30234100-9 dysk magnetyczny 30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów 2.5 Rozwiązania równoważne: 1) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne, należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Kosztorysie ofertowym/Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w Załączniku nr 1 do SIWZ, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenta, mają na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu, produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego produkt, będący przedmiotem zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 5) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty w stosunku do produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem (wykazaniem) równoważności (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywają na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32333100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną