Dostawa wyposażenia meblowego dla przebudowanego budynku „A-2“ I i II Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie“

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego dla przebudowanego budynku „A-2“ I i II Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie“
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia meblowego dla przebudowanego budynku „A-2“ I i II Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie“. 2. Szczegółowy opis przedmiotu objętego zamówieniem, jego rodzaj, gabaryty, charakterystyka, parametry techniczne i in. niezbędne - zawiera Załącznik Nr 1A „Formularza oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia”. 3. Meble wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej okleinowanej, grubość 18 oraz 25 mm (o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej), z płyty o grubości min. 25 mm wykonane są następujące elementy mebli: blaty biurek, stołów, stolików, dostawek do stołów, nogi stołów (jeśli w opisie jest mowa o nogach z płyty meblowej), blaty biurek i stołów, wykończenie brzegów płyty okleiną w kolorze blatów, wykończenie powierzchni płyt matowe określane jako meble socjalne oraz meble określane jako gastronomiczne i medyczne zgodnie z opisem. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców asortyment został wniesiony i zamontowany w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. 5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 6. Dostarczone meble umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. 7. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 9. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji. 10. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne. 11. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty. 12. Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 Meble, 39150000-8 Różne meble i wyposażenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną