Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części. Zamawiający przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych na następujące części: Część 1 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, Część 4 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Część 5 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający żąda aby Wykonawca: - Zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 5 do SIWZ. -Dostarczał przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem:- w części 1-5 do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Dział Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. -Zapewnił, że czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę testu w dniu dostawy, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności testu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji. -Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę. -Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-5 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. -Zagwarantował Zamawiającemu gwarancję na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta przedmiotu zamówienia, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. - Przedmiot zamówienia w każdej części musi być fabrycznie nowy (zamknięty w oryginalnym opakowaniu). -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. -Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną