Dostawa testów diagnostycznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek
 • Telefon/fax: tel. 081 7434272 do 75 , fax. 817 434 686
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Pielęgniarek 6
  20-708 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7434272 do 75, fax. 817 434 686
  REGON: 29314300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsselublin.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych, szczegółowo opisanych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów: Pakiet I – Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157, Pakiet II – Surowice do potwierdzeń Salmonella, Pakiet III – Testy lateksowe, Pakiet IV – Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną, Pakiet V – Testy do metody ELFA i ELISA i do metody immunochromatograficznej, Pakiet VI – Test typu Western Blot, Pakiet VII – Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia, Pakiet VIII – Zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności , Pakiet IX – Testy do Norowirusów, Pakiet X – System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT, Pakiet XI – Testy RIDASCREEN Gliadin, Pakiet XII – Zestaw do diagnostyki metodą PCR, Pakiet XIII - Odczynniki do PCR i qPCR. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018,poz. 1986 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną