Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do prowadzenia procedury ECMO

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do prowadzenia procedury ECMO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku do prowadzenia procedury ECMO, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1-3 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 3 zadania. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, ktore spelniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności). 5. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki: a) pakowany oddzielnie (pojedynczo), b) sterylny, co wymaga wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym, c) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis w języku polskim, d) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny. e) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim. Umowa wykonywana będzie w okresie 12 miesięcy licząc od daty jej zawarcia, w formie ratalnych dostaw realizowanych na zamówienie (pisemne lub faksowe), składane przez Zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb (dostawy cząstkowe realizowane w ciągu max 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksowego zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną