Dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych - 8000 szt.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych - 8000 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych- w ilości maksymalnej 8 000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu parametrów granicznych bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego, stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ – w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał tych warunków oferta zostanie odrzucona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną