Dostawa różnych produktów spożywczych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa różnych produktów spożywczych, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami systemu HACCP. Dostarczone produkty powinny odznaczać się specyficznym smakiem, barwą, wyglądem, zapachem, charakterystycznym dla danego produktu. Nie dopuszczalna jest obecność w produktach zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych pozostałości, oraz zapach stęchły lub inny obcy. 4. Zamawiający wymaga aby termin przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych wynosił minimum 30 dni licząc od dnia dostawy. 5. Zamawiajacy wymaga, aby oznakowanie dostarczonych produktów było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U/2015, poz.29 ze zm.). 6. Zamawiający dopuszcza zmianę w gramaturze jednostkowej opakowań zamawianego asortymentu, ale tylko w granicach podanych w tabelach i pod warunkiem, że po przeliczeniu możliwa będzie realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokraglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. W każdym przypadku muszą być całe opakowania jednostkowe; butelki, słoiki oraz opakowania jednostkowe papierowe: tekturowe i foliowe. 7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku Nr 1. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000 – 6 różne produkty spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną