Dostawa projektora cyfrowego

"Gemini Film" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Gemini Film" sp. z o.o.
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-039 Lublin, ul. Radziszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 533 88 72 , fax. 81 533 88 72
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Gemini Film" sp. z o.o.
  ul. Radziszewskiego 8
  20-039 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 533 88 72, fax. 81 533 88 72
  REGON: 43043641100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kinobajka.nazwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa projektora cyfrowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora cyfrowego do Sali kinowej wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną