Dostawa piasku dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-407 Lublin, Al J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 815 324 281 , fax. 815 321 910
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
  Al J. Piłsudskiego 15
  20-407 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 324 281, fax. 815 321 910
  REGON: 43098198200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakres przedmiotu zamówienia. Dostawa piasku dla potrzeb eksploatacyjnych Składowiska Odpadów w Rokitnie: Łączna ilość zamawianego piasku 21 600 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego piasku (jednakże nie więcej niż o 25%). Zmniejszenie ilości zamawianego piasku skutkuje odpowiednim obniżeniem ceny brutto ogółem. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kopanego piasku niesianego i niepłukanego z odkrywki wraz z transportem na miejsce wykorzystania tj. na wypiętrzoną czaszę eksploatowanej niecki nr 2 Składowiska Odpadów w Rokitnie oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Piasek wykorzystany będzie do celów: - budowy obwałowań i skarp, - układania warstw izolacyjnych pomiędzy warstwami deponowanych odpadów zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska, - budowy dróg dojazdowych. Dostarczony piasek musi być sypkim, mineralnym kruszywem naturalnym, wydobywanym ze złoża koncesjonowanego. Dostawa nie obejmuje przemieszczania piasku na niecce składowiska. Sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia: Transport piasku na składowisko musi odbywać się minimum 1 samochodem ciężarowym, samowyładowczym typu – wywrotka. Pojazdy będą musiały poruszać się po całej eksploatowanej niecce składowiska (tj. po zagęszczonych odpadach) niezależnie od pory roku, warunków atmosferycznych czy też w trudnych warunkach terenowych. Minimalne wymagania dotyczące samochodu ciężarowego do transportu piasku: - podwozie o podwyższonym prześwicie, - podwozie co najmniej trzyosiowe, - co najmniej dwie osie napędowe (zalecana przednia oś napędowa), - sygnał cofania, - masa pojazdu wraz z ładunkiem nie może przekraczać zakresu pomiarowego elektronicznej wagi samochodowej, tj. 400 kg – 40 000 kg, - pojazdy zgłoszone do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być w pełni sprawne, posiadać ważne badanie techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC. Za ewentualne awarie / uszkodzenia pojazdów powstałe na terenie składowiska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Informacje dodatkowe. 1) Wykonawca musi realizować zamówienie za pomocą nw. sprzętu: - minimum 1 samochodem ciężarowym, o parametrach określonych w pkt.4.4 IDW „Sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia”. 2) W przypadku awarii samochodu ciężarowego Wykonawca zapewni ciągłość prac poprzez dostarczenie (podstawienie) jednostki zastępczej w ramach ceny za przedmiot zamówienia i na warunkach określonych w umowie bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o awarii samochodu ciężarowego. 3) Podstawiona jednostka zastępcza, musi posiadać co najmniej takie same parametry jak sprzęt zastępowany, określony w pkt. 4.4 IDW. 4) Podstawienie jednostki zastępczej nastąpi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, licząc od zgłoszenia przez Wykonawcę niesprawności samochodu ciężarowego do obsługi składowiska. 5) W przypadku podstawienia jednostki niesprawnej technicznie lub o nieodpowiednich parametrach, Zamawiający ma prawo odmówić świadczenia przez Wykonawcę dostawy tym sprzętem. 6) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu: a) aktualne zestawienie pracowników wykonujących dostawy na co najmniej 3 dni przed przystąpieniem przez nich do pracy, b) przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz przed każdą zmianą środków transportu, z wyłączeniem sytuacji awaryjnej, o której mowa w pkt. 4), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem dane pojazdu, którym Wykonawca będzie dostarczał piasek z podaniem: marki, typu samochodu i numeru rejestracyjnego. 7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać piasek sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 8) Dostawy piasku będą odbywały się w ciągu dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00-15.00 z możliwością dokonywania bieżących szczegółowych uzgodnień w tym zakresie z kierownikiem składowiska lub z wyznaczonym przez kierownika pracownikiem składowiska. 9) Zapotrzebowania bieżące w zakresie czasu i ilości dostawy piasku będą zgłaszane przez kierownika składowiska lub innego pracownika wyznaczonego przez kierownika w formie e-mailowej i telefonicznej. 10) Dostawa nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po zgłoszeniu zapotrzebowania bieżącego. 11) Miejsce deponowania piasku będzie określane przez kierownika składowiska lub wyznaczonego przez kierownika pracownika składowiska. 12) Przeciętne miesięczne zapotrzebowanie w zakresie dostaw piasku określa się jako 1200 Mg. 13) Dostawy piasku każdorazowo będą ważone na elektronicznej wadze samochodowej, której zakres pomiarowy wynosi 400 kg – 40 000 kg i ewidencjonowane w użytkowanym systemie komputerowym Scalex 2000 Eko. 14) Rozliczenia będą prowadzone w okresach miesięcznych na podstawie raportów wagowych. 15) W przypadku awarii po stronie Zamawiającego (awaria wagi samochodowej) dopuszczalne jest rozliczenie na podstawie udokumentowanego pomiaru dokonanego na innej legalizowanej wadze lub jako iloczyn objętości skrzyni samochodu w m3 i przeciętnego ciężaru właściwego, określonego w oparciu o dane literaturowe przeliczonego na jednostkę Mg/m3, na podstawie pisemnego obustronnego uzgodnienia. 16) Dostawy piasku na składowisku będą się odbywały przy zachowaniu poniższego porządku: a) obowiązkowe zatrzymanie się pojazdu dostarczającego piasek przed budynkiem wagi elektronicznej (przy wjeździe i wyjeździe ze składowiska), b) wjazd na wagę przy zielonym świetle lub po ustnej dyspozycji operatora wagi, c) wyświetlenie wagi brutto na monitorze widocznym dla kierowcy, d) zarejestrowanie wagi brutto pojazdu w komputerowej bazie danych, e) zjazd z wagi po uzyskaniu zgody operatora (sygnał dźwiękowy), f) wyładowanie piasku w miejscu wskazanym przez pracownika składowiska, g) po rozładowaniu pojazd wyjeżdżający przejeżdża przez wagę w celu tarowania pojazdu i zarejestrowaniu masy piasku w systemie komputerowym (przy zielonym świetle), h) wyświetlenie wagi tara (waga pojazdu) i wagi netto (waga dostarczonego piasku) na monitorze widocznym dla kierowcy, i) zjazd z wagi po uzyskaniu zgody operatora wagi (sygnał dźwiękowy), j) wyjazd ze składowiska odbywa się obowiązkowo przez brodzik dezynfekcyjny. 17) Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z infrastruktury składowiska – placów, dróg wewnętrznych nie powodując uszkodzeń i dewastacji mienia. 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego zamówienia w przypadku zaprzestania przez Zamawiającego pełnienia funkcji zarządzającego Składowiskiem Odpadów w Rokitnie. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną