Dostawa papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1.1 (formularzu cenowym), oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197640-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną