Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników i drobnych materiałów laboratoryjnych w podziale na 3 części: 1) Część 1: Dostawa odczynników dla jednostek UMCS. 2) Część 2: Dostawa odczynników dla Zakładu Genetyki i Mikrobiologii. 3) Część 3: Dostawa odczynników dla Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą znaków towarowych. 1. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk. 2. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany: - wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości, karty katalogowej produktu lub dokumentu równoważnego, - wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym, - wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, - wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez produkt równoważny parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną