Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 10 części

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ipan.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 10 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 10 części”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Żarnik źródła jonów do spektometru masowego według katalogu Shimadzu. Część 2: Odczynniki chemiczne oraz rękawice nitrylowe według katalogu Alchem. Część 3: Odczynniki do biologii molekularnej według katalogu ABO. Część 4: Odczynniki do biologii molekularnej według katalogu EURx. Część 5: Rękawice laboratoryjne według katalogu BIONOVO. Część 6: Materiały zużywalne według katalogu SHOP-DENT. Część 7: Materiały zużywalne według katalogu Genoplast. Część 8: Elektroda do pomiaru pH do miernika Hach-HQ 40d multi.Część 9: Odczynniki do biologii molekularnej według katalogu QIAGEN. Część 10: Materiały eksploatacyjne do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.1-1.10 (Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ. Po zawarciu umowy ww. dokument stanowić będzie załącznik do umowy. Rozwiązania równoważne: 1) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. w Załączniku nr 1.1-1.10 (odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów (dystrybutorów), określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 5) Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się: 5.1. w przypadku odczynników: produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.10 (odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ. 5.2. w przypadku sprzętu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np. skalowanie, pojemności, wymiary i zakresy itp.), użytkowych, jakościowych wykonane z materiałów identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.10 (odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 6) W celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej, rzetelności tychże badań, ich wiarygodności, precyzyjności, konieczności porównań oraz ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych badań, Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 1.1-1.10 (odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest: - wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.10 (odpowiednio dla danej Części 1-10) do SIWZ stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; - wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań, bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych; - przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urządzenia/aparatury. 7) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego produkt, będący przedmiotem zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 8) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty w stosunku do produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem (wykazaniem) równoważności (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywają na Wykonawcy. WYKONAWCA UDZIELI ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA OKRES MINIMUM: 2.5.1. CZĘŚĆ 1-7 ORAZ CZĘŚĆ 9-10: WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OD DNIA PODPISANIA BEZ ZASTRZEŻEŃ PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY – MINIMUM 3/4 MAKSYMALNEGO TERMINU WAŻNOŚCI PRODUCENTA DLA DANEGO PRODUKTU. 2.5.2. CZĘŚĆ 8: WYMAGANY OKRES GWARANCJI OD DNIA PODPISANIA BEZ ZASTRZEŻEŃ PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY – MINIMUM 12 MIESIĘCY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną