dostawa odczynników

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 817 184 410 , fax. 817 478 646
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 184 410, fax. 817 478 646
  REGON: 28852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa odczynników - o parametrach określonych w załączniku nr 1 formularz asortymentowo – cenowy: Odczynniki jak w katalogu Erba Polska Sp. z o. o. lub równoważne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną