Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz do zabiegów laparoskopowych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz do zabiegów laparoskopowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi chirurgicznych oraz do zabiegów laparoskopowych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załącznikach nr 1-4 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 4 zadania. 3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy czy producenci maja na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 6. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności). 7. W zakresie zadania nr 1 - Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki: a) Każdy asortyment pakowany oddzielnie (pojedynczo); b) Każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis w języku polskim; c) Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny; d) Musi być sterylny, co wymaga wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym; e) Każde pojedyncze opakowanie musi zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim f) Oferowany asortyment musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do histeroskopii firmy Karl Storz g) Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić min 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego 8. W zakresie zadania nr 2, 3, 4 - Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki: a) Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, produkcja z ostatnich 6 miesięcy potwierdzona przez producenta b) Certyfikat autoryzowanego punktu serwisowego na terenie kraju c) Każde narzędzie pakowane oddzielnie (pojedynczo); d) Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej. e) Dostosowane do wszystkich metod sterylizacji i dezynfekcji w roztworach o dużych stężeniach. f) Narzędzia odporne na korozję - zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 g) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem). Czas reakcji serwisu 24 godziny od daty zgłoszenia. Należy podać dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. h) Oznakowanie laserowe zgodnie ze standardem GS1 Data Matrix w celu ułatwiania dokumentacji obiegu narzędzi w szpitalu. Dopuszczalne nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu. i) W zakresie zadania 2,3 oznakowanie laserowe na każdym narzędziu – grawer o treści: BOCHON j) W zakresie zadania 4 oznakowanie laserowe na każdym narzędziu – grawer o treści: CHON k) Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, DIN 58295, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN: - nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzin nożyczek lub X50CrMoV15 bez twardej wkładki- twardość stali w zakresie 42-50/60-64 HRC ; X20Cr13 z twardą wkładką- twardość stali w zakresie 42- 50 HRC/60-64 HRC; - kleszczyki, podważki, klemy, haki- X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; - imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; - imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; - retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 42-50 HRC i) Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w następującym zakresie: - dla narzędzi o długości całk. do 240 mm (włącznie) +/- 2 mm - dla narzędzi o długości całk. powyżej 241 mm +/- 5 mm - dla narzędzi mikro i precyzyjnych długość nie może się różnić o więcej niż +/- 3 mm - tolerancja pozostałych wymiarów +/- 5% 9. W zakresie zadania 2,3,4 Wykonawca gwarantuje szkolenie personelu z zasad prawidłowego postępowania z narzędziami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną