Dostawa mydła do higienicznego mycia rąk

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mydła do higienicznego mycia rąk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mydła do higienicznego mycia rąk, którego szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. . Za rozwiązanie równoważne (ofertę równoważną) Zamawiający będzie uważał asortyment o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym przez zamawiającego w SIWZ. 4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty) 5. Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu wynosił min. 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, 6. Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane do właściwej identyfikacji wyrobu winny być umieszczone na każdym opakowaniu oraz na opakowaniu zewnętrznym i muszą zawierać co najmniej: a. nazwę handlową; b. nr katalogowy c. producenta d. datę / termin ważności. 7. Towar musi mieć oznakowanie w języku polskim. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831250-3 (roztwory myjące)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831250-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną