Dostawa mebli biurowych na potrzeby departamentów UMWL zaangażowanych we wdrażanie RPO WL. [OP-IV.272.49.2019.LK]

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych na potrzeby departamentów UMWL zaangażowanych we wdrażanie RPO WL. [OP-IV.272.49.2019.LK]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli biurowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zaangażowanych we wdrażanie RPO WL. Meble zostaną dostarczone do budynków przy ul. Stefczyka 3 i 3b, Czechowskiej 19, Grottgera 4 w Lublinie. Zamawiajacy przewiduje ok. 4 sukcesywnych dostaw w okresie od podpisania umowy do końca roku kalendarzowego. Przez dostawę Zamawiający rozumie: montaż mebli u Wykonawcy i dostarczenie ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zawiera oprócz dostawy, pełny serwis (obejmujący naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji). Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Meble muszą posiadać zgodność z Polskimi Normami, jak również z normami bezpieczeństwa, bądź z odpowiadającymi im certyfikatami europejskimi, uzyskanymi na oferowane przez Wykonawcę dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum 24 miesięcznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. W przypadku wskazanym poniżej przed dostarczeniem mebli należy dokonać niezbędnych uzgodnień. Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Meble po dostarczeniu i ustawieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego muszą być wolne od wad, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie dokona odbioru. Odcienie koloru mebli do uzgodnienia z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji. Termin realizacji każdej dostawy częściowej wg zadeklarowanych przez Wykonawcę jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną