Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/szp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części: część 1 – wykonanie i dostawa materiałów konferencyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, część 2 – wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, część 3 – wykonanie i dostawa materiałów drukowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, część 4 – wykonanie i dostawa tekstyliów wraz z nadrukiem, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 1/ wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach opisanych oraz zgodnie z uwagami do przedmiotu zamówienia odpowiednio w załącznikach nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 do SIWZ. 2/ Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego, 4/ dostarczony przedmiot umowy musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, 5/ złożona przez Wykonawcę oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment – stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 6/ Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji na okres: w części 1-4: 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia: - w części 1 – w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, - w części 2, 3, 4 – od dnia podpisania umowy do 01.10.2020 r., przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Oferty proponujące dłuższy termin dostawy zostaną odrzucone. Przewidywana maksymalna liczba dostaw w ciągu trwania umowy: - w części 1: dostawa jednorazowa, - w części 2, 3, 4: co najmniej dwie dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną