Dostawa materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby: 1/ Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego 2/ Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy w godz. 9.00-13.00 własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem w następujące miejsce: - w części 1 - do Klinik przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, do magazynu przy ul. Akademickiej 12A i wskazanych Jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, - w części 2 - do Klinik UP w Lublinie przy ul. Głębokiej w Lublinie, - w części 3 - do Klinik UP w Lublinie przy ul. Głębokiej w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Działu Logistyki lub innego wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika, za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. 3/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 4/ Wykonawca zobowiązuje się, aby faktura VAT zawierała cenę jednostkową netto zamawianego asortymentu. 5/ W przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca ma obowiązek je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego, e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich stosowania, 6/ Zamawiający zastrzega możliwość nie wybrania całego asortymentu wymienionego w poszczególnych częściach postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną