Dostawa materiałów medycznych do realizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych do realizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do realizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „produktem” lub „towarem”). Przedmiot zamówienia obejmuje 13 zadań (ofert częściowych): 1.1.Zadanie nr 1 – Materiały medyczne – Leki; 1.2.Zadanie nr 2 – Materiały medyczne – Substancje farmaceutyczne; 1.3.Zadanie nr 3 – Materiały medyczne – Materiały opatrunkowe, strzykawki, igły; 1.4.Zadanie nr 4 – Materiały medyczne – chirurgiczne: zgłębniki, maski, rurki, ostrza, pojemniki; 1.5.Zadanie nr 5 – Preparaty do dezynfekcji; 1.6.Zadanie nr 6 - Materiały eksploatacyjne (opakowania) potrzebne do przygotowywania leków w recepturze, tj. pojemniki - tuby do miksera recepturowego; 1.7.Zadanie nr 7 - Materiały medyczne – Substancje farmaceutyczne; 1.8.Zadanie nr 8 - Substancje farmaceutyczne; 1.9.Zadanie nr 9 - Substancje farmaceutyczne; 1.10.Zadanie nr 10 - Materiały medyczne – Substancje farmaceutyczne; 1.11.Zadanie nr 11 – Paskowe testy do analizy moczu; 1.12.Zadanie nr 12 – Pompa i opatrunki do podciśnieniowej terapii ran; 1.13.Zadanie nr 13 – Zestawy opatrunkowe. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia”. 3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 - materiały medyczne 33141320-9 - igły medyczne 33141110-4 – opatrunki 33141300-3 – urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 33141620-2 - zestawy medyczne 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne 33600000-6 – produkty farmaceutyczne 4.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1.Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. 4.2.Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 4.3.Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być zgodna z gwarancją producenta. 4.4.Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta, o ile dotyczy. 4.5.Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania, jednakże pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego. 5.Rozwiązania równoważne: 5.1.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5.2.Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta, użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 5.3.Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów/dystrybutorów, określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 5.4.Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5.5.Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia). 5.6.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną