Dostawa materiałów medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych (zwanego dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „produktem” lub „urządzeniami” lub „sprzętem” lub „towarem”). Przedmiot zamówienia obejmuje 10 zadań (ofert częściowych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia”. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 materiały medyczne 33141320-9 igły medyczne 33141620-2 zestawy medyczne 18424300-0 rękawice jednorazowe 33711640-5 zestawy kosmetyków 33711200-9 preparaty do makijażu 4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektów: Nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nr POWR.05.04.00-00-0157/18 Tytuł Projektu: Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. 5.2 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 5.3 Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być zgodna z gwarancją producenta. 5.4 Termin realizacji dostawy stanowi kryterium oceny ofert wg rozdz. XVII SIWZ 5.5 Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta, o ile dotyczy. 5.6 Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania, jednakże pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego. 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 6.1 Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 6.2 Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów/dystrybutorów, określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 6.3 Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się: 6.3.1 produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6.3.2 w przypadku sprzętu: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemności, wymiary i zakresy itp.) użytkowych, jakościowych wykonane z materiałów identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia”, zobowiązany jest: 7.1 wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ; 7.2 wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań, bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia dodatkowych odczynników i/lub innych materiałów zużywalnych; 7.3 przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urządzenia/aparatury. 8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej ofercie (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ dla zadań od 1-8, załącznik nr 5a do SIWZ dla zadań od 9-10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną