Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w roku 2019, wg. zad. nr 1-10

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w roku 2019, wg. zad. nr 1-10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w roku 2019, wg. zad. nr 1-10. 2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie bezpośrednio do n/w obiektów Zamawiającego: a) Stadion Arena Lublin – ul. Stadionowa 1 w Lublinie, b) Hala Widowiskowo-Sportowa Globus – ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie, c) Aqua Lublin - Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie, d) Stadion Miejski – Al. Zygmuntowskie 5 w Lublinie, e) Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia - ul. Łabędzia 4 w Lublinie f) Obiekty Sportowo-Rekreacyjne Zalew Zemborzycki – ul. Krężnicka 6 w Lublinie przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego odbioru przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione zgodnie z wykazem osób stanowiący zał. Nr 4 do umowy. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był: a) fabrycznie nowy w I gatunku, wolny od wad i uszkodzeń, bez oznak przechowywania, nieregenerowany; b) fabrycznie zapakowany i posiadał na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych etykiety w j. polskim, zawierające co najmniej: nazwę produktu i producenta, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania; c) posiadał aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne aktualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadań 1-10 zawierają zał. Nr 2.1-2.10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną