Dostawa lasera do chirurgii endoskopowej na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lasera do chirurgii endoskopowej na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa lasera do chirurgii endoskopowej na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dotacji Województwa Lubelskiego na rea-lizację w 2019 r. zadania pn ,,Zakup lasera do chirurgii endoskopowej na potrzeby Od-działu Urologii i Onkologii Urologicznej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną