Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ipan.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części” Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Dostawa butelek laboratoryjnych - 10 szt. Część 2: Dostawa strzykawek, igieł i sączków filtracyjnych wg katalogu Bionovo lub równoważne Część 3: Dostawa wagi laboratoryjnej Część 4: Dostawa termometru glebowego oraz rejestratora temperatury i wilgotności w pomieszczeniu Część 5: Dostawa zestawu filtrów do wody wg katalogu Hydrolab lub równoważne, do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego demineralizatorze HLP 10 (nr ser. 101006111521R0) – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z Części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1-1.5 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne do wskazanych. 2) Ewentualne wskazane przez zamawiającego nazwy marki lub producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu lub produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów (dystrybutorów), określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 3) Wszędzie tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną