Dostawa i montaż systemu do wysokowydajnej obserwacji ryb Danio pręgowanego dla strefy eksperymentalnej ZebraFish – 1 kpl.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu do wysokowydajnej obserwacji ryb Danio pręgowanego dla strefy eksperymentalnej ZebraFish – 1 kpl.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu do wysokowydajnej obserwacji ryb Danio pręgowanego dla strefy eksperymentalnej ZebraFish – 1 kpl. (zwanego dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „produktem” lub „urządzeniem” lub „sprzętem” lub „aparaturą”). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000 - 5 – sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38432000 - 2 – aparatura do analizowania 4. Okres gwarancji dla całej aparatury minimum 36 miesięcy, z przeglądami co 12 miesięcy u Użytkownika potwierdzonymi wpisem w Paszportach Technicznych Urządzeń, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Warunki gwarancji i serwisu muszą być nie gorsze od warunków gwarancji i serwisu producenta oferowanego sprzętu. 6. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, kompletny, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji, który po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 7. Rozwiązania równoważne: 7.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i ma służyć ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 7.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 7.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 7.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze, oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 7.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanymi ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną