Dostawa i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 310 703 , fax. 815 310 748
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
  ul. M.C. Skłodowskiej 40
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 310 703, fax. 815 310 748
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsa.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów związanych z realizacją instalacji klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych WSA w Lublinie opartej na systemie VRV. Urządzenia wewnętrzne połączone będą z dwoma centralnymi jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku (należy wykonać konstrukcję wsporczą) rurociągami z miedzi chłodniczej poprzez specjalny układ trójników systemowych VRV. Projektowane są dwa systemy VRV, pierwszy obsługujący pomieszczenia na I i II piętrze oraz drugi obsługujący pomieszczenia na III i IV piętrze. Oba systemy VRV muszą zostać połączone z bramką BACnet i zintegrowane z istniejącym systemem BMS. W celu integracji budowanego systemu klimatyzacji, należy zmodyfikować istniejący systemem BMS opartym na platformie Andover Continuum w zakresie: (grafik, programów, logów, alarmów, harmonogramów). Szczegółowy opis przedmiotu zawierają załączniki 8,9,10,11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną