Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa, publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Drukarka 3D z technologią wydruku: FFF/FDM (1 szt.), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną