Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ścierek i ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia, oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ścierek i ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia, oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Część 3 – dostawa ścierek i ręczników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Część 4 – dostawa worków na śmieci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Część 5 – dostawa odzieży ochronnej i obuwia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, Część 6 – dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika Działu Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę, 2/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 3/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-6 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie, 4/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-6 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad, 5/ termin wykonania dostawy częściowej w części 3, 4: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, 6/ termin wykonania dostawy częściowej w części 1, 2, 5: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, termin wykonania dostawy w części 6: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, 7/ Wymagany termin gwarancji jakości: - w części 1, 2, 5 i 6 nie może być krótszy niż 24 miesiące, - w części 3,4 nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy i podpisania protokołu odbioru częściowego/ jednorazowego przedmiotu umowy. 8/ W przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca ma obowiązek je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego, e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich stosowania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia: W części 1, 3, 4, 5 – w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, W części 2 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, W części 6 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną