Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-24 do SIWZ, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia. 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia, 3. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: - minimum 12 miesięcy w części 2 - minimum 24 miesiące w części 1, w części od 3 do 24, 4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji. 6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do: - 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy – w części 2, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 28 dni licząc od dnia zawarcia umowy – w części 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24 - 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy – w części 7 - 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy – w części 1, 8 - 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy – w części 15, 16 Zostaną odrzucone te oferty, które zaproponują dłuższy termin dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną